• ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

    Co to jest RODO?

     Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

    Jaki jest cel RODO?

    Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

    • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
    • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
    • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
    • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
    • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

     

    Inspektor Ochrony Danych  - Pani Iwona Obarzanek

    poczta elektroniczna iod@cbi.org.pl   

    Szkoła Podstawowa w Uwielinach,,

    ul. Szkolna 2A, 05-540 Zalesie Górne, e-mail: sekretariat@zsuwieliny.pl,

    tel.:   22 727 60 97

     

    Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
     ul. Szkolna 2A, 05-540 Zalesie Górne, e-mail:
     sekretariat@zsuwieliny.pl,
     tel.:   22 727 60 97
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.
    4. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
    • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
    • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
    • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
    • prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
    • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
    • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
    • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
    • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

    Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku

    Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa w Uwielinach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców uczniów lub uczniów (np. wykonywanie zdjęć i filmów na zajęciach, zawodach, turniejach i uroczystościach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

    Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, a w przypadku niepełnoletniej osoby zgody rodzica/opiekuna prawnego.

     

     

     

    Administrator udostępnia w siedzibie – sekretariacie klauzule informacyjne:

    •  Klauzula stołówka szkolna​​​​​​​
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
    • KLAUZULA INFORMACYJNA - PROWADZENIE NAUCZENIA ZDALNEGO
    • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
    • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
    • Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW
    • DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    • KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO
    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ
    • KLAUZULA INFORMACYJNA NA BIP W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI 
    • PUBLICZNEJ KLAUZULA INFORMACYJNA DECYZJE ADMINISTRACYJNE