• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa w Uwielinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Data publikacji strony internetowej: 19.10.2020r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.01.2021r.

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób   głuchych,
    • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

     

    Zgodność ze standardami

    Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

    • HTML 1.0
    • CSS

     

    Kompatybilność

    Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

     

    Wygląd

    Strona internetowa szkoły jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

     

    Skróty klawiaturowe

    Strona internetowa szkoły nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

     

    Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia: 12.10.2020r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Uwielinach.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony: Arkadiusz Pietrzak – zsu-pietrzak@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 726 76 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
    z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
    w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

     

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa w Uwielinach znajduje się przy ul. Szkolnej 2 A. Do szkoły możemy dojechać autobusem komunikacji miejskiej L19. Dwukondygnacyjny, jasny budynek jest widoczny z daleka.

    W budynku wprowadzono następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

    • na parkingach przed budynkiem szkoły wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • wejścia dla interesantów wyposażono w podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiając wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
    • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w poręcze.

    Szkoła nie posiada pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
    i słabowidzących. W budynku szkoły nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

    Budynek szkoły jest wyposażony w windę.

    Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.